Firmy

Protischránkový zákon – transparentnosť štátu a boj proti korupcii

Štát je verejná inštitúcia. Každý občan je jeho súčasťou. A aj napriek tomu, že nie všetci sa rovnako podieľajú na riadení štátu, majú právo byť informovaní o aktivitách, ktorých je štát účastný. Týka sa to najmä nakladania s verejnými financiami, do ktorých okrem iného prispievajú aj daňoví poplatníci. Práve väčšiu otvorenosť štátu voči občanom má zabezpečiť tzv. protischránkový zákon alebo zákon o registri partnerov verejného sektora, schválený parlamentom v roku 2016. Partner verejného sektora je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je konečným prijímateľom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, od štátnych inštitúcií, obcí, európskych fondov, zdravotných poisťovní – z akejkoľvek inštitúcie verejnej sféry.

RPVS

V stručnosti – všetky obchodné aktivity štátu, všetky obchodné zmluvy, ktoré uzatvára, by mali byť transparentné. Tým môže dôjsť k zamedzeniu korupcie. Partneri verejného sektora sú povinní zapísať sa do registra partnerov – ten je dostupný na internete a verejný. Len tak môžu užívať výhody, ktoré im vyplynú z daného partnerského vzťahu s verejnou inštitúciou.

Zapis

V prípade, že v registri budú uvedené nepravdivé alebo neúplné informácie, na základe zákona je partnerovi verejného sektora uložená pokuta vo výške hospodárskeho prospechu alebo až do výšky milión eur. Ak nedôjde k oprave údajov, registrujúci orgán vykoná výmaz partnera z registra. Ten má následne zakázané opätovne sa registrovať po dobu dvoch rokov. Zápis do registra ako partnera verejného sektora vykonáva len oprávnená osoba – napríklad advokát. V prípade, že potrebujete zápis do RPVS, vyberte si partnera, ktorý s tým má skúsenosti. Advokátska kancelária LG Legal sa okrem iného špecializuje práve na danú registráciu. Vyžiadajte si cenovú ponuku a zaraďte sa medzi viac ako 200 spokojných klientov.

Podobné príspevky